ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ") ระบุถึงข้อกำหนดระหว่าง เว็บไซต์ กระทู้เด็ดดอทคอม หรือชื่อโดเมนเนม www.kratooded.com (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ") และผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้") เกี่ยวกับบริการหรือคุณลักษณะใดๆ ของเว็บไซต์ กระทู้เด็ดดอทคอม หรือ www.kratooded.com (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการฯ")

1. คำนิยาม

คำและข้อความต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้

 • ผู้ให้บริการ คือ เว็บไซต์กระทู้เด็ดดอทคอม หรือ www.kratooded.com และแฟนเพจในเครือ
 • ผู้ใช้ คือ ผู้ใช้บริการที่ถูกเผยแพร่โดยผู้ให้บริการ
 • บริการ คุณลักษณะใดๆของผู้ให้บริการ
 • "เนื้อหา" หมายถึง ข้อมูล เช่น ข้อความ ไฟล์เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันจากผู้ให้บริการ
 • "ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม" หมายถึง เอกสารที่ผู้ให้บริการ ออกหรืออัพโหลดซึ่งเกี่ยวกับบริการฯ ภายใต้ชื่อ "ข้อตกลง" "แนวทางปฏิบัติ" "นโยบาย" และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2.ข้อมูลส่วนบุคคคล

เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขบริการให้ดีขึ้น มีคุณภาพขึ้น และปลอดภัยขึ้น โดยข้อมูลการใช้งานที่ถูกเก็บนั้น ประกอบไปด้วย

 • ไอพีแอดเดรส : เพื่อระบุประเภทและที่มาของการใช้บริการ
 • อุปกรณ์ : เพื่อวิเคราะห์ที่มาของการใช้บริการ ว่าเป็นอุปกรณ์ชนิดใด เพื่อปรับปรุงบริการให้เหมาะสมในทุกอุปกรณ์
 • วัน/เวลาที่เข้าใช้ : เพื่อวิเคราะห์ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการให้บริการ
 • ประเภทของบริการที่เข้าใช้ : เพื่อวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้ทั้งหมดต่อบริการนั้นๆ

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้มีการเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีเฟสบุ๊ค ผู้ให้บริการมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเพิ่มดังต่อไปนี้

 • ไอดีเฟสบุ๊คของผู้ใช้ในแอพพลิเคชั่น : เพื่อระบุตัวตนในการใช้งานระบบสมาชิก
 • อีเมล์ที่ใช้ในเฟสบุ๊ค : เพื่อใช้ในการยืนยันและส่งข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ ผู้ให้บริการจะไม่ส่งอีเมล์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่น, บริการหลังการขาย, หรือการตลาดใดๆ นอกจากผู้ใช้จะตั้งค่ายินยอมเพื่อรับอีเมล์เหล่านั้น
 • รูปโปรไฟล์เฟสบุ๊ค : เพื่อใช้เป็นรูปประจำตัวภายในบริการ

ผู้ให้บริการขอยืนยันว่า ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้อยู่ในความปลอดภัยที่สุดเท่าที่ผู้ให้บริการจะพึงกระทำได้ นอกจากนี้ ข้อมูลเหล่านี้ จะไม่ถูกใช้,คัดลอก,ส่งต่อเพื่อใช้ในจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้อ้างอิงไว้

3.บริการและลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

3.1 ผู้ให้บริการนั้นมีบริการดังต่อไปนี้

 • นำเสนอเนื้อหา เรื่องราวดีๆในต่างประเทศ
 • นำเสนอเนื้อหา ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม
 • นำเสนอเนื้อหา เรื่องราวโฆษณาจากลูกค้า

3.2 ในกรณีที่เนื้อหาเหล่านั้นมาจากต่างประเทศ ผู้ให้บริการจะทำการแปลและเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย โดยจะอ้างอิงลิ้งก์ต้นฉบับที่มา,และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้ง

3.3 ผู้ให้บริการ 'อาจจะ' ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สื่อในเนื้อหา เช่น วิดิโอ รูปภาพ แต่ผู้ให้บริการจะใส่เครดิตและที่มาของเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างแท้จริง เพื่อง่ายต่อการอ้างอิง

4.การไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร การสละข้อเรียกร้อง (Disclaimer policy)

ในกรณีที่ผู้ใช้ได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ ผู้ใช้ยินยอมและตกลงว่า ผู้ใช้จะไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทําการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนําข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทําการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความในวรรค

5.. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

ผู้ให้บริการ อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม เมื่อผู้ให้บริการเห็นว่ามีความจำเป็น โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ การแก้ไขจะมีผลบังคับเมื่อมีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้ไขไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมภายในเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการเป็นผู้ดำเนินงาน การที่ผู้ใช้ใช้บริการฯ ต่อไป ถือว่าผู้ใช้ได้ให้การยอมรับที่มีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขแล้ว หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้ไขแล้ว ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เป็นประจำระหว่างการใช้บริการฯ เนื่องจากอาจไม่มีการแจ้งเตือนแยกต่างหากเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ดังกล่าว